top of page

Är det en skyldighet att registrera arbetstid i Tyskland?


Dr. Christina Riedel & Sarah Neuhaus

Det som EU-domstolen bekräftade i sin dom den 14 maj 2019 (EU-domstolen C-55/18), som kallades för ”Stechuhrurteil” på tyska, och som sedan dess har diskuterats av politiker med avseende på behovet av att anpassa den tyska arbetstidslagstiftningen, har nu föregripits av den federala arbetsdomstolen: Enligt ett beslut från BAG av den 13 september 2022 är tyska arbetsgivare redan nu skyldiga att införa system för registrering av arbetstid (BAG, Az. 1 ABR 22/21). Som en del av förbättringen av säkerhets- och hälsoskyddet är arbetsgivaren skyldig enligt § 3 Abs. 2 Nr. 1 ArbSchG att säkerställa "lämplig organisation" och tillhandahålla "nödvändiga medel" för att registrera början och slutet av den dagliga arbetstiden, dvs. dess längd inklusive övertid. Detta sker för att säkerställa att maximal arbetstid och viloperioder iakttas.


Vilka krav ställer BAG på system för registrering av arbetstid?

Inga direkta, men den följer EG-domstolens rättspraxis, enligt vilken ett objektivt, tillförlitligt och tillgängligt tidsregistreringssystem ska finnas. Så länge lagstiftaren inte ställer några specifika krav finns det inget spelrum när det gäller att överhuvudtaget införa och faktiskt använda ett system, men det finns spelrum när det gäller dess form, varigenom olika verksamhetsområden och företagsegenskaper (särskilt storleken) kan beaktas. Till exempel behöver registreringen inte nödvändigtvis ske elektroniskt, pappersform är tillräckligt. Dessutom är arbetsgivaren ansvarig för att inrätta och underhålla systemet, registreringen av tider kan å andra sidan delegeras till den anställde, men användningen av systemet får inte undantas. Finns det ett företagsråd måste det involveras när man bestämmer hur systemet skall utformas som en del av sin rätt till medbestämmande.


BAG specificerar inte detaljerna - det federala ministeriet för arbetsmarknad och sociala frågor arbetar på ett praktiskt lagförslag om detta. Rättsosäkerheten när det gäller detaljer (som till exempel undantag för vissa (små) företag och ledande befattningshavare eller skyldighet att registrera pauser) kvarstår tills en rättslig reglering finns på plats.


Kortfattat: Efter BAG:s beslut måste arbetsgivarna genom sina jurister och HR-avdelningar - vid behov efter extern rådgivning - nu införa obligatoriska system för arbetstidsregistrering och, med tanke på den kommande rättsliga konkretiseringen, förbereda sig för anpassningar av dessa system. För närvarande är dock arbetsgivares inaktivitet ännu inte straffbar med böter på grund av avsaknaden av rättslig reglering.Dr. Christina Riedel, Counsel Corporate M&A, ARNECKE SIBETH DABELSTEIN

Sarah Neuhaus, Counsel Labour Employment, ARNECKE SIBETH DABELSTEIN

Kommentarer


bottom of page