top of page

Fungerar digitala signaturer i Tyskland?

Uppdaterat: 3 maj 2022


Christina Griebeler

Svaret är ja, det fungerar också i Tyskland att underteckna avtal eller utfärda andra dokument digitalt. Enligt tysk rätt kan avtal även ingås muntligen om inte lagen föreskriver någon särskild form, såsom t.ex. skriftform för konsumentlåneavtal och rättegångsfullmakter eller notarisering för fastighetsköp och för vissa ärenden rörande ett tyskt GmbH. Då inte alla e-signaturer lever upp till lagkraven i alla lägen bör du veta vilken e-signaturtyp som bör användas i en viss situation. Inom EU och EES gäller eIDAS-förordningen som gör det möjligt att inga underskrifter kan nekas juridisk giltighet bara för att de har elektronisk form, och som delar upp e-signaturer i tre olika säkerhetsnivåer:

1. Enkla elektroniska signaturer är kopplade till dokumentet (t.ex. en skannad underskrift som kopieras i ett dokument) men ger inget skydd mot manipulation och har därför liten praktisk

betydelse.

2. Avancerade elektroniska signaturer (AES) är unikt knutna till undertecknaren och undertecknaren ska kunna identifieras genom den. Signaturen måste skapas med hjälp av en enhet för skapande av signaturer som undertecknaren har under sin egen kontroll och signaturen måste vara kopplad till det relevanta dokumentet på ett sådant sätt att varje senare ändring av uppgifterna kan upptäckas.

3. Kvalificerade elektroniska signaturer (KES) uppfyller samtliga krav för AES och kräver dessutom att undertecknaren använder ett certifikatbaserat digitalt ID som utfärdats av en kvalificerad leverantör av betrodda tjänster i EU med en kvalificerad signaturskapande enhet, som t.ex. en app som skapar ett engångslösenord.

KES är den enda e-signaturen som har samma juridiska värde som en handskriven underskrift, dvs. bara den kan användas när lagen kräver skriftform. Av bevis – eller dokumentationsskäl kan KES också rekommenderas i andra lägen. Observera även att det finns vissa avtalstyper där den elektroniska formen uttryckligen utesluts, t.ex. ett borgensåtagande kräver handskriven underskrift. Om du undrar huruvida du kan använda en e-signatur i en viss situation, hör gärna av dig till oss på kallan!


Christina Griebeler, Rechsanwältin & Advokat, kallan

Komentarai


bottom of page