Sverige och Tyskland: Partners för framtiden

Sverige och Tyskland hör till världens mest innovationsrika länder för teknisk utveckling. Länderna har ingått ett innovationspartnerskap inom några utvalda områden. Gemensamt ska digitaliseringsprocessen inom små och medelstora företag i industri- och tjänstebranscher främjas, exempelvis genom matchning av företag som medverkat i nationella program. Partnerskapet medför omfattande politiska åtgärder, gemensamt bildar en ny bilateral dimension. Projektet koordineras mellan Tillväxtverket och näringslivsdepartementet.

 

Men hur ser arbetet ut, och genom vilka projekt bedrivs det? Framgång i Tyskland rapporterar om de olika innovationsområdena. 

Partnerskapet möjliggör FoU-projekt i samarbete mellan SMF i Sverige och Tyskland. Samarbetet mellan tyska och svenska nätverk inom områden som är framstående och av intresse i båda länder är också en del av partnerskapet. Svenska aktörer är Vinnova och Tillväxtverket. 15 samarbetsprojekt mellan svenska och tyska SMF har beviljats finansiering inom ramen för de tre utlysningar som Vinnova och AiF har haft, och en fjärde utlysning är under utvärdering.

Digitalisering för SMF

Inom ramen för partnerskapet genomförs ett gemensamt forskning- och innovationsprojekt om elvägar, där olika aspekter av elvägar belyses, t.ex affärsmodeller, policy-aktiviteter och påverkan på miljö och energisystem. Projektet koordineras i Sverige av Trafikverket med medverkan av Chalmers, KTH, VTI, RISE och Transportstyrelsen. Även industripartner finns med i plattformen

Mobilitet
Industri 4.0

Inom samarbetet ligger fokus på gemensamma testbäddar som främjar omvandlingen till Industri 4.0 och Smart Industri, samt ett bättre nyttjande av testbäddsstrukturer. Ett exempel på detta är testbädden ”Powertrain Manufacturing for Heavy Vehicles Application Lab”, som är ett samarbete mellan KTH, Fraunhofer Institut och RISE. Sverige och Tyskland arbetar också tillsammans för en europeisk strategi för test- och demoanläggningar.

Batterier_Northvolt_Labs_render_2.jpg

Sverige och Tyskland kommer att utveckla samarbetet inom områden som nästa generations batteriforskning, utveckling, testning och demonstration, hållbar produktion och återvinning av batterier samt stödjande batteriekosystem. Insatserna är kopplade till arbetet inom EU: Europeiska batterialliansen och IPCEI-projektet EuBatIn där Northvolt deltar, samt det europeiska forskningsprojektet Battery 2030+.

Batterier
eHealth.jpg

Tyskland och Sverige bedriver ett kunskapsutbyte om e-Health, vilket inkluderar teknisk infrastruktur för elektronisk receptutskrivning samt online-lösningar såsom vård via mobilen och medicinsk utbildning. Samarbetet inkluderar också områdena big data och artificiell intelligens (AI) samt uppstartsbolag och företagande inom digital hälsa. Samarbetet koordineras av e-hälsomyndigheten.

eHealth
Artificial Intelligence

År 2018 presenterade både den tyska och den svenska regeringen omfattande strategier för utvecklingen av AI, som sedan har omsatts till flera åtgärder. Båda länder kommer att samarbeta med initiativ som främjar uppbyggnaden av ett starkt europeiskt AI-ekosystem, till exempel Applied AI Initiative / UnternehmerTUM i Tyskland och RISE AI i Sverige. 

Enligt Boschs uppskattningar
kommer upp till 20 procent av

alla elfordon i världen att drivas av bränsleceller år 2030. ”Med all sin kraft och expertis ger Bosch vår bränslecellsteknik möjlighet att få fäste på fordonsmarknaden“, säger Powercells tillförordnad VD Karin Nilsson. PowerCell är även en partner till det tyska statligt delfinansierade industriprojektet ASI, Autostack Industrie, som syftar till att utveckla en bränslecellstack för massproduktion för den tyska fordonsindustrin. Bland övriga partners märks ledande tyska fordonstillverkare som Audi, BMW, Daimler, Ford-Werke samt Volkswagen. PowerCell har ansvaret för att designa och utveckla själva stacken samt för att ta fram en produktionsmetodologi för denna. PowerCell har även hittat flera tyska samarbetspartners genom sitt deltagande i EU:s forskningsprojekt INN-Balance. Karin Nilsson, tillförordnad vd för Power-Cell Sweden är tydlig med de stora fördelar som samarbetena och engagemanget på den tyska marknaden har inneburit för bolaget. "Tack vare våra goda samarbeten har vi inte bara lyckats etablera oss på den tyska marknaden, utan också fått tillgång till expertis och kontakter för att gemensamt med våra tyska partners ta steget ut på världsmarknaden".

Case Powercell: Tysk-svenska bränsleceller driver den hållbara framtiden

«SAMARBETEN MED TYSKA FÖRETAG GER CHANS PÅ TYSKA MARKNADEN»

Vad kommer våra bilar, lastbilar eller fartyg att drivas av imorgon? En tydlig favorit är mobila bränsleceller som omvandlar väte till el. Men att utveckla enheter som kan serieproduceras till marknadsmässigt pris är tidskrävande. För att nå ett genombrott har svenska PowerCell Sweden AB slagit ihop sig med tyska koncerner och bildar ett av många framgångsrika exempel på lyckat tysk-svenskt samarbete. PowerCell grundades 2008 som en industriell spin-off från Volvokoncernen. Företaget utvecklar och producerar bränslecellsstackar och bränslecellsystem med en effekt på mellan en kilowatt och flera megawatt. Dessa används inom kommersiella fordonssektorer, inom sjöfart och i den stationära sektorn. Att samarbeta med tyska företag är något PowerCell har satsat på under flera år. Redan 2018 tecknade PowerCell avtal med tyska teknologijätten Siemens i syfte att utveckla bränslecellbaserade framdrivnings- och kraftgenereringssystem för fartyg. År 2019 ingick svenska PowerCell ett stort och långsiktigt samarbete inom bränsleceller för fordonssegmentet med tyska Bosch. Bosch har efter det även gått in som ägare i PowerCell genom ett
förvärv av drygt elva procent av företaget. Tillsammans kommer de nu att utveckla bränslecellsstacken PowerCell S3 så att Bosch kan inleda en massproduktion av denna för kommersiella fordon och bilar. För Bosch har affärer med mobil bränslecellsteknik långsiktigt en affärsmässig potential i miljardklassen.