top of page

Transparensregistret: Betydligt utökade rapporteringsskyldigheter

Uppdaterat: 3 maj 2022


Dr. Christina Riedel

Sedan 2017 måste det avslöjas i Transparensregistret vem som står bakom ett företag med säte i Tyskland. Som verkliga ägare räknas fysiska personer som direkt innehar mer än 25 % eller indirekt mer än 50 % av aktierna, kontrollerar motsvarande rösträtt eller utövar jämförbar kontroll genom röst-, trust- eller poolavtal eller vetorätt. Om det inte finns någon „faktiskt“ verklig ägare betraktas de juridiska företrädarna som ”fiktiva” verkliga ägare och måste också rapporteras. Rapporteringsskyldigheten hade tidigare undantagits om uppgifterna kunde hämtas från andra allmänt tillgängliga tyska register (s.k. rapporteringsfiktion).

För de ofta förekommande tyska GmbH gällde rapporteringsskyldigheten t. ex. inte om aktieägarna var fysiska personer och en aktieägarförteckning hade deponerats i handelsregistret. Faktiskt fanns det alltså ingen rapporteringsskyldighet för många

ekonomiska aktörer. Detta stöd har nu upphört. I och med lagen om transparensregistret och finansiell information (Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz, TraFinG), som trädde

i kraft den 1 augusti 2021, kommer alla privaträttsliga juridiska personer, registrerade partnerskap, vissa truster eller förvaltare av stiftelser utan rättslig kapacitet att vara skyldiga att identifiera sina verkliga ägare, aktivt anmäla dem till transparenssregistret och uppdatera detta vid behov, oavsett om informationen också kan erhållas från andra offentliga register. Detsamma gäller utländska föreningar med fast driftsställe i Tyskland och företag med säte utomlands om de åtar sig att förvärva äganderätt till en tysk fastighet eller aktier i ett motsvarande fastighetsbolag, såvida inte de nödvändiga uppgifterna redan har lämnats in till ett register i en EU-medlemsstat. För företag som tidigare har omfattats av rapporteringsfiktionen finns det övergångsperioder som kan pågå fram till den 31 december 2022, beroende på typ av företag. Företag som aldrig hade omfattats av rapporteringsfiktionen och nygrundade företag måste däremot registreras omedelbart. Vid otillräckliga eller uteblivna registreringar kan böter på ett betydande belopp utdömas.

Företagen bör snarast kontrollera om det finns en rapporteringsskyldighet, om en rapport har gjorts till transparensregistret och informationen är fortfarande korrekt. ARNECKE SIBETH DABELSTEIN-teamet ger dig gärna råd!


Dr. Christina Riedel, Rechtsanwältin, ARNECKE SIBETH DABELSTEIN

Yorumlar


bottom of page